Stadgar och ordningsregler

Stadgar och ordningsreglerFöreningens stadgar och ordningsregler

Stadgar

Vägledning gränsdragningslista mellan förening och medlem

Underhåll och reparation av din bostad, broschyr

Trivselregler

Förvaring av brandfarliga varor

Regler gästlägenhet

Köregler P-platser

Trivselregler gym & bastu


Lagar

Bostadsrättslagen

Lag om ekonomiska föreningarMedlemmarna i en bostadsrättsförening skall årligen välja en styrelse bland medlemmarna, som bl.a. är ansvarig för att föreningens egendom förvaltas, (t.ex. underhåll av fastigheternas utsida, löpande gaturenhållning/ sophämtning o.d.). Styrelsen är också ansvarig för att föreningens ekonomi sköts på rätt sätt, att redovisningen upprättas enligt lag och att årsredovisning avlämnas, att upprätta budget och fastställa årsavgifter för det kommande räkenskapsåret.


Som medlem och andelsägare i föreningen har du både rättigheter och skyldigheter.


Du har rättighet att:


deltaga på den årliga föreningsstämman och föra din talan, vara med och besluta i vissa frågor samt i förekommande fall rösta i vissa frågor.

framföra åsikter, förslag till förbättringar m.m. till styrelsen (kan göras på årsstämman eller skriftligen per brev som läggs i föreningens brevlåda Glöstorps Röseväg 8

deltaga vid föreningsdagarna vår och höst då vi gemensamt gör fint i området och åtgärdar mindre underhållsarbeten

i övrigt hjälpa till med föreningens angelägenheter (tänk på att föreningen är stor och styrelsen tar tacksamt emot all hjälp)


Du har skyldighet att:


betala fastställd månadsavgift den sista vardagen varje månad

underhålla bostaden invändigt

underhålla marken runt bostaden (gräsklippning, klippning av häckar o.d)

följa bestämmelserna i föreningens stadgar samt de av styrelsen upprättade ordningsregler

visa hänsyn till övriga medlemmar och grannar